Điều kiện là thành viên

                                                      BANDROL_QUA_TANG_07.2019.01

                                                              ĐIỀU KIỆN LÀ THÀNH VIÊN

1. Đối với cá nhân:

a) Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, đăng ký thường trú tại các Phường: An Lạc, An Lạc A, Bình Trị Đông, Bình Trị Đông B thuộc Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.

b) Cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các tổ chức, cơ quan có trụ sở chính đóng tại các Phường: An Lạc, An Lạc A, Bình Trị Đông, Bình Trị Đông B thuộc Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh. 

2. Đối với hộ gia đình:

a) Là hộ gia đình có các thành viên đăng ký thường trú tại các Phường: An Lạc, An Lạc A, Bình Trị Đông, Bình Trị Đông B thuộc Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh; các thành viên trong hộ có chung tài sản để phục vụ sản xuất, kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình;

b) Người đại diện của hộ gia đình phải được các thành viên của hộ gia đình ủy quyền đại diện bằng văn bản theo quy định của pháp luật.

3. Cá nhân, hộ gia đình phải tự nguyện tham gia thành viên Quỹ tín dụng An Lạc .

Ý kiến của bạn
Banner sidebar 1
Banner sidebar 2