Lãi suất tiết kiệm từ ngày 23/09/2022

  

   QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                      AN LẠC                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                    -----oOo-----                                                                    bëa

            Số:  119 /TB-QTDAL                               An Lạc A, ngày 23  tháng 09  năm 2022

 

THÔNG BÁO

V/v: Lãi suất tiền gửi tiết kiệm.

            Căn cứ Công văn số 1607/QĐ-NHNN của Ngân hàng nhà nước ngày 22/09/2022 Quyết định về Mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày 17/03/2014.

            Căn cứ Thông tư 04/2022/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước ngày 16/06/2022, Quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Căn cứ Thông tư số 48/2018/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước ngày 31/12/2018 quy định về tiền gửi tiết kiệm.

            Quỹ tín dụng nhân dân An Lạc thông báo mức lãi suất gửi tiết kiệm mới được                áp dụng kể từ ngày 23/09/2022  như sau:

Kỳ hạn/ Mức gửi

Lãi tháng (%/năm)

Lãi cuối kỳ (%/năm)

< 500 trđ

≥ 500 trđ

< 500 trđ

≥ 500 trđ

Không kỳ hạn

0,5

1 tháng

4,2

4,25

 

2, 3 tháng

4,5

4,7

4,8

5,0

6 tháng

6,3

6,4

6,5

6,6

9 tháng

6,4

6,5

6,6

6,7

10, 11 tháng

6,5

6,6

6,7

6,8

12 tháng

6,85

7,0

7,1

7,3

13 đến 18 tháng

6,9

7,1

7,2

7,4

19 đến 23 tháng

7,0

7,2

7,3

7,5

≥24 tháng

7,2

7,3

7,5

7,8

Ghi chú:

  • Đối với Tiền gửi có kỳ hạn rút 1 phần gốc trước hạn sẽ nhận lãi suất không kỳ hạn trên phần gốc rút trước hạn. Phần gốc còn lại được hưởng mức lãi suất có kỳ hạn in trên sổ tiền gửi.
  •  Đối với tiền gửi có kỳ hạn tất toán trước hạn hưởng mức lãi suất không kỳ hạn.

                                                             QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN AN LẠC

                                                                                                     GIÁM ĐỐC

 

 

 

                                                                            Nguyễn Thanh Giao

Ý kiến của bạn

Các dịch vụ khác

Banner sidebar 1
Banner sidebar 2